لحظه وقوع زلزله ۵.۲ ريشتری ٢٩ آذرماه ملارد و صدای وحشتناک زلزله😰

61

لحظه وقوع زلزله ۵.۲ ريشتری ٢٩ آذرماه ملارد و صدای وحشتناک زلزله😰

🆔 💯

ویدئو های بیشتر