علی دایی در گزارشی از کمک نق

1

علی دایی در گزارشی از کمک نقدی ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و ارسال ۶ کامیون و تریلی کمک غيرنقدی به مردم زلزله زده غرب کشور تا به امروز خبر دا

ویدئو های بیشتر