📺کنایه رشیدپور به طرح جدید دولت برای #گران کردن خودرو

67

📺کنایه رشیدپور به طرح جدید دولت برای #گران کردن خودرو

خودروهای داخلی نه تنها خودشون ایمن هستن سرنشیناشونم مؤمن میکنن 😁

🌐

ویدئو های بیشتر