اینجا صحرای سینا در مصر نیست!

187

اینجا صحرای سینا در مصر نیست!
فرسایش بادی (طوفان نمک) در ساحل غربی دریاچه اورمیه

فاجعه را ببینید!

ویدئو های بیشتر