🎥خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد...

131

🎥خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد...

🔹گورستان بم، ۱۴سال پس از زلزله ویرانگر
🔹وزیر بهداشت بر مزار زنده یاد ایرج بسطامی در سالگرد زلزله بم

https:/

ویدئو های بیشتر