🎥این روز ها گرچه بازار خرید و فروش مسکن با رکود مواجه است اما بازار رهن و اجاره همچنان سیر صعودی خود را طی می کند❗️

104

🎥این روز ها گرچه بازار خرید و فروش مسکن با رکود مواجه است اما بازار رهن و اجاره همچنان سیر صعودی خود را طی می کند❗️

🌐

ویدئو های بیشتر