🎥لحظه وقوع زلزله ٥/٢ ريشتري ٢٩ آذر #تهران و صداي وحشتناك #زلزله

91

🎥لحظه وقوع زلزله ٥/٢ ريشتري ٢٩ آذر #تهران و صداي وحشتناك #زلزله

بیزه قوشولون↙️

ویدئو های بیشتر