📣وزير كشور:

42

📣وزير كشور:
🔹وجود ۱۶۰سوله در تهران برای اسکان اضطراری هنگام زلزله
🔸تعیین ۲۰ استان برای خدمت رسانی به تهران در شرایط خاص
🔹 اتخاذ ۲برنامه

ویدئو های بیشتر