علی دایی در گزارشی از کمک نق

198

علی دایی در گزارشی از کمک نقدی ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و ارسال ۷۶ کامیون و تریلی کمک غيرنقدی به مردم زلزله زده غرب کشور تا به امروز خبر د

ویدئو های بیشتر