اقدامات ساده اما مهم در هنگام وقوع زلزله

177

اقدامات ساده اما مهم در هنگام وقوع زلزله

به مناسبت ٥ دی ماه، روز ایمنی در برابر زلزله

ویدئو های بیشتر