گاهی با یک هدیه ساده میشه دنیای یک نفر رو عوض کرد😊

135

گاهی با یک هدیه ساده میشه دنیای یک نفر رو عوض کرد😊
مثلا دادن یک عینک به یک کور رنگ

Cr

ویدئو های بیشتر