رسوایی جهانی عکاس ایرانی

124

رسوایی جهانی عکاس ایرانی
گزارشی درباره صادق سوری ، عکاس ایرانی که عکس های پشت صحنه یک فیلم را به عنوان عکس های واقعی از دختران منتظر اعدام جا

ویدئو های بیشتر