🎊همه دعوتید!

71

🎊همه دعوتید!
شادمانی پیش رویداد مردمی #تبریز_2018
همراه با شهروندان دومین جشنواره زمستانی تبریز
روز چهارشنبه 6 دی ماه ساعت 18 الی 20 در محوطه مجم

ویدئو های بیشتر