✅صحبت هاي #دكتر_سيدرضا_ميرصادقي ،مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران

94

✅صحبت هاي #دكتر_سيدرضا_ميرصادقي ،مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران

در برنامه زنده #شبكه_خبر

🔴بافت فرسوده و بحران زلزله

🆔

ویدئو های بیشتر