🚨ویژه

15

🚨ویژه
#سیدحسن_نصرالله خطاب به تقدیری جشنواره عمار:

باید بااحترام کامل و تقدیری بلندمرتبه جلوی ایشان بایستیم

🔸پاسداشت #سیدعیسی_طباطبایی |

ویدئو های بیشتر