جکسون فلمن، تنها بازیکن بازمانده سانحه هوایی تیم چاپه کوئنسه که پایش قطع شد، در یک بازی خیریه گلزنی کرد

125

جکسون فلمن، تنها بازیکن بازمانده سانحه هوایی تیم چاپه کوئنسه که پایش قطع شد، در یک بازی خیریه گلزنی کرد

ویدئو های بیشتر