جکسون فلمن، تنها بازیکن بازمانده سانحه هوایی تیم چاپه کوئنسه که پایش قطع شد، در یک بازی خیریه گلزنی کرد

4

جکسون فلمن، تنها بازیکن بازمانده سانحه هوایی تیم چاپه کوئنسه که پایش قطع شد، در یک بازی خیریه گلزنی کرد

ویدئو های بیشتر