🎥درخواست شهردارتهران از مردم:

188

🎥درخواست شهردارتهران از مردم:
🔹موقع زلزله در محله خودتان بمانید؛ بنزین زدن در این شرایط دلیلی ندارد و بسیار خطرناک است
✅تهران فوری
https://tele

ویدئو های بیشتر