وقتی تو پاییز بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!

76

وقتی تو پاییز بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!

Join → 📺

ویدئو های بیشتر