وقتی تو پاییز بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!

100

وقتی تو پاییز بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!

Join → 📺

ویدئو های بیشتر