گزارش بی بی سی از ردّ صلاحیت الکسی ناوالنی، مهمترین رقیب سیاسی پوتین برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در روسیه

138

گزارش بی بی سی از ردّ صلاحیت الکسی ناوالنی، مهمترین رقیب سیاسی پوتین برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در روسیه

صرفا جهت اطلاع:

ویدئو های بیشتر