این تیرداده. تیرداد یه آفتا

65

این تیرداده. تیرداد یه آفتاب‌پرسته. آفتاب‌پرستا از خزندگان خونسرد هستن. تیرداد همه چیز رو میریزه تو خودش! موقع زلزله مثل تیرداد خونسرد باشی

ویدئو های بیشتر