🎥 سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور:

109

🎥 سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور:
🔸 به شایعات توجه نکنید

❇️

ویدئو های بیشتر