🔶درخواست شهردار تهران از مردم:

14

🔶درخواست شهردار تهران از مردم:

🔸 موقع زلزله در محله خودتان بمانید؛ بنزین زدن در این شرایط دلیلی ندارد و بسیار خطرناک است

❇️

ویدئو های بیشتر