🔺شهردار تهران می گوید عجیب است که مردم بعد از زلزله به پمپ بنزین ها هجوم می برند و اصلا دلیلی برای این کار نیست!!

18

🔺شهردار تهران می گوید عجیب است که مردم بعد از زلزله به پمپ بنزین ها هجوم می برند و اصلا دلیلی برای این کار نیست!!

ویدئو های بیشتر