متاسفانه دیشب دو موتور سوار حسینیه درکه رو آتیش زدن و حسینیه کامل سوخت!

19

متاسفانه دیشب دو موتور سوار حسینیه درکه رو آتیش زدن و حسینیه کامل سوخت!
حسینیه درکه بزرگترین حسینیه شمیرانات هست

Cr

ویدئو های بیشتر