قنات قصبه گناباد در استان خراسان

141

قنات قصبه گناباد در استان خراسان

قديمى ترين و عميق ترين قنات دنيا با مهندسى پيشرفته و حيرت انگيز در دوره هخامنشى است كه به ثبت جهانى يونسكو ر

ویدئو های بیشتر