🔺اگر امام زنده بودند، با فیلتر تلگرام مخالفت می‌کردند

63

🔺اگر امام زنده بودند، با فیلتر تلگرام مخالفت می‌کردند

🔺محمد هاشمی: تلویزیون خصوصی لازم است/ امام می‌گفت کارها رابه مردم بسپارید

ویدئو های بیشتر