🎺صدای زلزله تقریبا اینجوری هست:

0

🎺صدای زلزله تقریبا اینجوری هست:

🎧البته این با میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتن ضبط کردن

صدای این زلزله در ژاپن ثبت شده
#حوادث

ویدئو های بیشتر