گاهی اوقات تنها باید سکوت کرد و نگریست، براستی حرفی برای گفتن نمی ماند !

176

گاهی اوقات تنها باید سکوت کرد و نگریست، براستی حرفی برای گفتن نمی ماند !

👈💯

ویدئو های بیشتر