دقیقه 60؛ سیو استثنایی آنتونیو دوناروما

76

دقیقه 60؛ سیو استثنایی آنتونیو دوناروما
موقعیت گلزنی عالی برای اینتر توسط ژوآئو ماریو روی پاس ایکاردی که ضربه ماریو را دوناروما به زیبایی دف

ویدئو های بیشتر