دقیقه 60؛ سیو استثنایی آنتونیو دوناروما

171

دقیقه 60؛ سیو استثنایی آنتونیو دوناروما
موقعیت گلزنی عالی برای اینتر توسط ژوآئو ماریو روی پاس ایکاردی که ضربه ماریو را دوناروما به زیبایی دف

ویدئو های بیشتر