دقیقه 65؛

188

دقیقه 65؛
سانتر سوسو با دفع اشتباه هندانوویچ همراه شد و توپی که در مقابل بوناونتورا و دروازه نسبتا خالی اینتر قرار گرفت را بوناونتورا از دست د

ویدئو های بیشتر