دقیقه 87؛

157

دقیقه 87؛
موقغیت گلزنی برای اینتر که شوت پریشیچ را آنتونیو دوناروما به زیبایی دفع کرد

ویدئو های بیشتر