وقتی قائدی دروازه خالی رو هم نمیتونه باز کنه و از شدت ناراحتی به زمین مشت میزنه😂

34

وقتی قائدی دروازه خالی رو هم نمیتونه باز کنه و از شدت ناراحتی به زمین مشت میزنه😂

🆔️

ویدئو های بیشتر