📣🔴آماری اسفناک از کار مفیدِ کارمندانِ ادارات ایران +فیلم

27

📣🔴آماری اسفناک از کار مفیدِ کارمندانِ ادارات ایران +فیلم

پانوشت: پس از نشر این فیلم حتما سیل اعتراضات به ما میاد، خداییش آمار دست ما نیست

ویدئو های بیشتر