📣سخنگوي وزارت بهداشت: هر کي به اندازه توانش براي خدمات درماني پول بده/ نداشت هم نده

45

📣سخنگوي وزارت بهداشت: هر کي به اندازه توانش براي خدمات درماني پول بده/ نداشت هم نده

🔴جهت یت فوری در خبرهای جالب گنبد کلیک کنید:👇

ویدئو های بیشتر