🎥فیلم بارش برف آبی رنگ در روسیه

58

🎥فیلم بارش برف آبی رنگ در روسیه

🖌گفته می شود ذرات فلزی مانند کبالت یا مواد مورد استفاده برای بارورسازی ابرها باعث این اتفاق بوده است.

📌اخ

ویدئو های بیشتر