صدای زلزله تقریبا اینجوری هست

126

صدای زلزله تقریبا اینجوری هست
البته این با میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتن ضبط کردن


Join → 📺

ویدئو های بیشتر