صدای زلزله تقریبا اینجوری هست

197

صدای زلزله تقریبا اینجوری هست
البته این با میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتن ضبط کردن

ویدئو های بیشتر