🔶صدای تقریبی زلزله

3

🔶صدای تقریبی زلزله

🔸 این صدا با میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتند ضبط شده است و مربوط به زلزله توهوکو ژاپن در سال 2011 است

❇️

ویدئو های بیشتر