وصیت آیت الله حائری:

167

وصیت آیت الله حائری:
🔹جریان هابیل و قابیل در تاریخ ادامه دارد. عاشورا نبرد عقل و جهل است.
بانک وارداتی فعلی، نماد قساوت و بانک اسلامی نماد رح

ویدئو های بیشتر