موتورسواری سر یک چهارراه به

103

موتورسواری سر یک چهارراه به صورت اتفاقی با یک تصادف مواجه میشه که در اون ماشینی به یه نفر میزنه و فرار میکنه. واکنش موتورسوار و پایان این ماجر

ویدئو های بیشتر