🎥فرماندار قصر شیرین:کانکس به مستاجران زلزله زده کرمانشاه هم تعلق می گیرد،اما صبر داشته باشند

5

🎥فرماندار قصر شیرین:کانکس به مستاجران زلزله زده کرمانشاه هم تعلق می گیرد،اما صبر داشته باشند

❇️

ویدئو های بیشتر