دقیقه 13: همکاری زیبای جپارو

166

دقیقه 13: همکاری زیبای جپاروف و امید ابراهیمی، جپاروف را در موقعیت تک به تک قرار داد که ضربه این بازیکن به طرز عجیبی از کنار دروازه به بیرون رف

ویدئو های بیشتر