دقیقه 29: پاس زیبای داریوش شجاعیان برای فرشید باقری که تعلل این بازیکن باعث شد این موقعیت از دست برود

199

دقیقه 29: پاس زیبای داریوش شجاعیان برای فرشید باقری که تعلل این بازیکن باعث شد این موقعیت از دست برود

ویدئو های بیشتر