دقیقه 31: چند موقعیت پیاپی بری گلزنی استقلال که ضربات فرشید باقری با درخشش وحید شیخ ویسی دفع شد

38

دقیقه 31: چند موقعیت پیاپی بری گلزنی استقلال که ضربات فرشید باقری با درخشش وحید شیخ ویسی دفع شد

ویدئو های بیشتر