✅این چه وضعیتی است در ادارات ما حاکم است؟

88

✅این چه وضعیتی است در ادارات ما حاکم است؟
رسمی و پیمانی وقراردادی و شرکتی یعنی چه؟
نیرو باید امنیت شغلی داشته باشد.

بخشی از نطق میان دستور عب

ویدئو های بیشتر