🎥 #ببینید 📛اعتراض به گرانی، فقر و بیکاری در کاشمر

98

🎥 #ببینید 📛اعتراض به گرانی، فقر و بیکاری در کاشمر

📛مشخص نیست این اعتراضات توسط چه نهاد یا گروهی سازماندهی شده اما بیشتر شعارها علیه رئیس

ویدئو های بیشتر