🎥 #ببینید 📛اعتراض در میدان شهدا مشهد به گرانی و بیکاری

91

🎥 #ببینید 📛اعتراض در میدان شهدا مشهد به گرانی و بیکاری

📛مشخص نیست این اعتراضات توسط چه نهاد یا گروهی سازماندهی شده اما بیشتر شعارها علیه

ویدئو های بیشتر