🎥 #ببینید 📛اعتراض به گرانی و بیکاری در شاهرود

69

🎥 #ببینید 📛اعتراض به گرانی و بیکاری در شاهرود

📛مشخص نیست این اعتراضات توسط چه نهاد یا گروهی سازماندهی شده اما بیشتر شعارها علیه رئیس‌جمه

ویدئو های بیشتر