اینجوری بنویس: گفته می‌شود دوموتورسوار دیشب یکی از حسینیه‌های بزرگ شمیرانات را آتش زده‌اند که سبب حریق کامل شده

56

اینجوری بنویس: گفته می‌شود دوموتورسوار دیشب یکی از حسینیه‌های بزرگ شمیرانات را آتش زده‌اند که سبب حریق کامل شده

ویدئو های بیشتر