سعید عزت اللهی با خطای مشابه مقابل کره جنوبی اخراج شد و از سوی فیفا دو جلسه محروم شد

70

سعید عزت اللهی با خطای مشابه مقابل کره جنوبی اخراج شد و از سوی فیفا دو جلسه محروم شد

قانون درباره جباروف هم اجرا می شود؟

🆔️

ویدئو های بیشتر